قوانین و مقررات حواله

 • تکمیل فرم ارسال حواله و ارائه کارت شناسایی معتبر
 • ارسال کلیه حواله ها در صرافی نت منوط به انطباق کامل شرایط با مقررات و قوانین رسمی کشورهای مبدا ، رابط و مقصد حواله می باشد.
 • واریز وجه به حساب ، به منزله انجام قطعی حواله و تعهد ارسال وجه توسط صرافی نت نمی باشد، ارسال حواله منوط به تکمیل فرم یا درخواست رسمی فرستنده و تایید صرافی نت می باشد
 • با توجه به کنترل و بازبینی کامل مدارک مربوط به هر حواله قبل از تایید، بر اساس قوانین و مقررات ضد پولشویی در کشورهای مبدا و مقصد و یا سایر شرایط غیرقابل ذکر، صرافی نت می تواند انجام هریک از حواله ها را به هر دلیلی متوقف و مراتب را به اطلاع فرستنده و در صورت نیاز مراجع قانونی برساند.
 • مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در فرم های ارسال حواله و مدارک ارسالی به صرافی نت با فرستنده حواله می باشد. در صورت هر گونه مغایرت و یا خطا، فرستنده موظف به پاسخگویی به مراجع مربوط و جبران خسارت های احتمالی می باشد
 • تکمیل فرم اینترنتی ارسال حواله به منزله تایید ارسال حواله نمی باشد. تایید مدارک و مبلغ واریزی تلفنی به اطلاع فرستنده و گیرنده می رسد و پس از تایید مدارک و مبلغ واریزی، صرافی نت متعهد به انجام حواله می باشد.
 • تا زمان درج مبلغ واریزی در صورتحساب بانکی صرافی نت، تایید مبلغ واریزی انجام نخواهد شد
 • در صورت ارسال اشتباه موارد درخواست شده در فرم ، مسئولیت آن بعهده مشتری بوده و این شرکت در قبال تاخیر در پرداخت وجه به مشتری مسئولیتی ندارد و واریز وجه به حساب مشتری فقط زمانی امکان دارد که کلیه اطلاعات واریز وجه صحیح باشد.
 • وجه حواله به همان حساب بانکی که در فرم حواله ثبت نموده اید، واریز خواهد شد. در صورتی که حساب بانکی خود را تغییر داده اید، قبل از واریز وجه حواله ، ما را مطلع نمایید.
 • صرافی فقط مسئولیت ارسال وجه حواله را داشته و تعهدی در قبال باز پس گیری وجوه حواله از گیرنده را در مواردی که فرستنده و گیرنده به هر دلیلی دچار اختلاف در معاملات خود شوند را نخواهد داشت .
 • فرستنده وجه باید قبل ار ارسال پول از صلاحیت تجاری و کاری گیرنده وجه مطمئن شود و صرافی در موارد اختلاف هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال حاضر شدن در ادارات دولتی ، دادگاه و دیگر مراجع ندارد .
 • مدارک ارسال پول حداکثر تا دو ماه توسط صرافی بایگانی می شود و بعد از این مدت صرافی موظف به ارائه فیش و یا رسید و یا صورتحساب حوالجات به مشتری نخواهد بود . مشتری موظف است صورتحساب و مدارک مالی خود را نگهداری نماید .
X